Algemene voorwaarden

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Perfect-Drone, van toepassing op enerzijds de website www.perfect-drone.com, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Perfect-drone.

Algemene voorwaarden Perfect-Drone met betrekking tot opdrachten.

KVK 83786511

Artikel 1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Perfect-drone van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Perfect-Drone zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

d. Indien door weersverlet de uitvoering van de door Perfect-Drone uit te voeren werkzaamheden geen doorgang kan vinden, komen eventuele gemaakte kosten voor de rekening van de opdrachtgever. Indien het project op een dusdanige locatie is dat er niet gedemobiliseerd kan worden, dan zal Perfect-Drone voor de periode van weersverlet en/of het staken van het onderzoek een nader af te spreken stand-by tarief aan de opdrachtgever in rekening brengen.

e. De medewerkers van Perfect-Drone werken volgens de richtlijnen van de ARBO wetgeving, luchtvaartwet en de bedrijfsbrede VCA manual zo dat de veiligheid van de medewerker tijdens de werkzaamheden wordt gewaarborgd. Op plaatsen waar naar het oordeel van de medewerkers van Perfect-Drone werkzaamheden niet veilig kunnen worden uitgevoerd zullen geen werkzaamheden worden verricht.

f. Perfect-Drone garandeert niet dat de object(en) die vanuit de drone in beeld dienen worden te gebracht duidelijk en zonder belemmeringen in beeld kan worden gebracht, dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van belemmeringen bij het fotograferen van objecten of terreinen vanuit de lucht (vergunningen, niet vrij toegankelijke oppervlakken, objecten, beplantingen, bomen, bouwwerken, extreme weersomstandigheden, beperkt zicht, overig luchtverkeer, No fly zones etc.)

g. Perfect-Drone geeft geen garanties over de satellietontvangst voor de positionering van de drone en camera’s indien van toepassing.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

a. Alle offertes van Perfect-Drone, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Perfect-Drone kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.

b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Perfect-Drone van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

c. Perfect-Drone is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Perfect-Drone verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

 

Artikel 3. Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel BUMA als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen. De STEMRA kosten zijn reeds afgedragen door Perfect-Drone. Voor de BUMA kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.

 

Artikel 4. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

 

 

 

 

Artikel 5. Betaling en Incasso

a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de dertig dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen zestig dagen na factuurdatum betalen.

b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Perfect-Drone genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Perfect-Drone opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

c. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Perfect-Drone op de opdrachtgever direct opeisbaar.

d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Perfect-Drone in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 6. Klachten en Aanpassingen

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Perfect-Drone te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Een verzoek voor aanpassing dient binnen 7 werkdagen na levering van product en of dienst schriftelijk aangetekend door Perfect-Drone te zijn ontvangen.

 

Artikel 7. Leveringstermijn

a. Een door Perfect-Drone opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Perfect-Drone van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Perfect-Drone op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Perfect-Drone in te laten treden, Perfect-Drone overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8. Promotie

Perfect-Drone behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Perfect-Drone aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Perfect-Drone jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Perfect-Drone of enige in haar onderneming werkzame personen. Perfect-Drone is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Indien door Perfect-Drone door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Perfect-Drone naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Perfect-Drone niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Perfect-Drone krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Perfect-Drone aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Perfect-Drone, ter uitsluitende beoordeling van Perfect-Drone, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Perfect-Drone is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Perfect-Drone zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Perfect-Drone. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Perfect-Drone de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

b. De opdrachtgevers vrijwaren Perfect-Drone volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Perfect-Drone ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD’s, tape’s etc.) die door Perfect-Drone gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Perfect-Drone gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc

c. Perfect-Drone behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Perfect-Drone gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Perfect-Drone gemaakte kosten te vergoeden.

f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Perfect-Drone hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

g. Perfect-Drone heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Perfect-Drone uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 

Artikel 11. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

a. Perfect-Drone zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.